طراحی غرفه های بزرگ و ایده های تاثیرگذار در غرفه سازی

برای طراحی غرفه های بزرگ و با فضای نسبتا زیاد ایده های مختلفی می توان در نظر گرفت. اگر چه غرفه‌ سازی در اندازه های بزرگ با یک طراحی ساده نیز می تواند بسیار تاثیرگذار باشند اما اگر بخواهیم شاخص…

موقعیت غرفه سازی و اهمیت آن در موفقیت در نمایشگاه

اهمیت موقعیت غرفه سازی در نمایشگاه از نظر بسیاری از افراد امری بسیار مهم است و برخی دیگر از کنار آن به سادگی عبور می کنند. در واقع مهم بودن یا نبودن موقعیت مکانی غرفه در نمایشگاه بسیاری از شرکت…

هزینه غرفه سازی و عوامل موثر بر بودجه بندی نمایشگاه

هزینه غرفه سازی یکی از عوامل بسیار مهم در روند موفقیت و رشد ساخت غرفه است. غرفه های نمایشگاهی نیاز به هزینه های برای طراحی, ساخت و اجرا دارند و عوامل زیادی وجود دارد که می تواند در هزینه ساخت…

چک لیست طراحی غرفه مورد نیاز برای شرکت در نمایشگاه

در اینجا چک لیست طراحی غرفه و اقدامات لازم که در مرحله طراحی و ساخت غرفه باید انجام شود ارائه می شود. این موارد با توجه به ملی و بین المللی بودن نمایشگاه و موضوع نمایشگاه قابل تغییر است. داشتن…

اهداف غرفه سازی نمایشگاهی و اقدامات لازم برای دستیابی به این اهداف

برای دستیابی به اهداف غرفه سازی نمایشگاهی می توان با بکار بردن روشهای بازاریابی هدفمند، روابط عمومی صحیح، مـدیریت و برنامـه‎ریـزی درست، دستیابی به موقعیت بین المللی عالی و معرفی نمایشگاه در مقام یک رویداد مهـمّ در شاخه ای از…

تبلیغات غرفه سازی نمایشگاهی و کاهش هزینه های تبلیغات جهت شرکت در نمایشگاه

تبلیغات غرفه سازی به منظور بازاریابی یک عملیات پرهزینه ر راستای ساخت غرفه و شرکت در نمایشگاه است. از این رو مدیریت صحیح تبلیغات و هزینه ها برای شرکت ها و کارفرمایان بسیار مهم است. شناسایی عوامل تاثیرگذار بر هزینه…
صفحه2 از21